Prawo Archimedesa: Na zanurzone w cieczy ciało działa do góry siła wyporu o wartości takiej jak ciężar wypartej przez to ciało cieczy.

Wnioski:

Siłę wyporu da się zapisać wzorem:

Fwyporu = ρcieczy ∙g ∙Vzanurzona

gdzie:
ρcieczy - gęstość cieczy (gazu) w której zanurzone jest ciało
V
zanurzona – objętość tej części ciała, która jest zanurzona w cieczy
g
– przyspieszenie ziemskie

Ciało będzie pływało częściowo zanurzone w cieczy, jeśli jego siła wyporu przy maksymalnym zanurzeniu będzie większa niż ciężar tego ciała. Ciało wynurza się nad powierzchnię cieczy, zmniejszając w ten sposób siłę wyporu, dopóki nie zrównoważy jej siła grawitacji.

F1 = F2

Dla ciał całkowicie zanurzonych ( łodzie podwodne, balony, tonące przedmioty) rozważyć należy trzy możliwości:

Siła wyporu jest mniejsza od siły ciężkości – ciało tonie.
F1 < F2

Siła wyporu jest większa od siły ciężkości – ciało wypływa unosząc się do góry.
F1 > F2

Siły wyporu i ciężkości są sobie równe – wtedy ciało pozostaje w bezruchu
F1 = F2

Na ciało, które utonęło i leży nieruchomo na dnie cieczy działają trzy siły. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki siły te równoważą się.

F1 + F3 = F2

W przypadku ciał wykonanych z jednolitego materiału można łatwo przewidzieć czy będą one tonęły, czy wypływały na powierzchnię cieczy. Zależy to od gęstości ciał i gęstości cieczy w których miałyby one pływać: